Vedtægter

Vedtægter for DANSK SIMMENTAL
§ 1
Foreningens navn er DANSK SIMMENTAL og dens formål er at udbrede kendskabet til Simmentalracen og dennes muligheder i Danmark samt støtte avlen med racen.

 

§ 2
Foreningen vil fremme ovennævnte formål ved:
 At udbrede sagligt og oplysende materiale om Simmentalracen, og i det omfang foreningens økonomi tillader det, kan foreningens arbejde udvides ved:
 Oprettelse af sekretariat
 Udgivelse af medlemsblad
 Oprettelse af udvalg efter behov
 Oprettelse af salgsorganisation for avls- og slagtedyr
 Køb/salg af sæd, embryoner og avlsdyr
 Deltagelse i dyrskuer
 Deltagelse i andre former for avlsfremstilling m.v.
 Internationalt samarbejde
Alt arbejdet bør ske i nær kontakt med foreningens medlemmer og landbrugets organisationer, herunder Dansk Kødkvæg, Viking Danmark og Viking Genetics og Dansk Kvæg.

 

§ 3
Som aktivt medlem af foreningen kan optages personer og organisationer, der ikke er i kontingent-restance eller på anden måde skylder foreningen penge.
Som passivt medlem kan optages enhver i Danmark boende, som ikke ejer registrerede, racerene Simmentaldyr samt enhver i udlandet boende. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Indmeldelse i foreningen skal fremsendes til foreningens sekretariat. Bestyrelsen kan vedtage at ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. Eksklusionen skal indbringes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. Man skal være medlem af DANSK SIMMENTAL for at kunne repræsentere tilsluttede lokalforeninger i udvalg nedsat af DANSK SIMMENTAL.
Udmeldelse, som skal være skriftlig, skal sendes til foreningens sekretariat senest med EN måneds varsel til udløbet af et kalenderår.
Foreningens bestyrelse kan udpege ærersmedlemmer. Et æresmedlem er livsvarigt kontingentfrit medlem, aktivt eller passivt alt efter, hvilken kategori vedkommendes bopæl og dyrehold betinger.

 

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned. Datoen
bekendtgøres senest 1. juli.
Indkaldelse til generalforsamling – såvel ordinære som ekstraordinære – sker ved skriftlig
meddelelse til hvert medlem med minimum 14 dages varsel.
Dagsorden og regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen.

 

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indvarsles af bestyrelsen og skal
indkaldes, når 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette og indsender begrundet
dagsorden til bestyrelsen.

 

§ 6
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Avlsudvalgets beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende kalenderår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og avlsudvalg
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være indsendt
til bestyrelsen inden 1. august.

 

§ 7
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Det - eller de - medlems-/bestyrelsesforslag, der ønskes behandlet på ekstraordinær
generalforsamling med kortfattet begrundelse.

 

§ 8
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Hvert medlem har én stemme. Hvor ægtefæller eller andre er påført som medlemmer under
et kontingent, har man ligeledes kun én stemme. Medlemmer skal have betalt kontingent for
at have stemmeret.
Tilsluttede organisationer har ikke stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dirigenten afgør, om stemmeafgivning skal ske skriftligt eller ved håndsoprækning. Stiller ét
medlem krav om skriftlig afstemning, skal dette ske.

 

§ 9
Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj.

 

§ 10
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. De 5
medlemmer vælges uafhængigt at bosted. Der er tre henholdsvis to bestyrelsesmedlemmer
på valg hvert år.
De tre der er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling (den 17. oktober 2015)
sættes på valg efter de nye vedtægter i år, mens de resterende to er på valg i 2016.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand,
sekretariat og kasserer. De to sidstnævnte funktioner kan ved almindeligt flertal i
bestyrelsen henlægges til personer udenfor bestyrelsen.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert i Danmark boende personligt aktivt medlem af Dansk
Simmental. Kandidater til bestyrelse og avlsudvalg kan kun opstilles såfremt vedkommende
skriftligt til - eller mundtligt på generalforsamlingen erklærer sig villig til valg.
Medlemmer af bestyrelsen eller de af DANSK SIMMENTAL nedsatte, faste udvalg må ikke
deltage i virksomhed, der konkurrere med eller er skadelige for foreningens virksomhed.
Opstilling af kandidater skal ske skriftligt på generalforsamlingen.
Der vælges en suppleant for et år.
Der vælges en revisor. Denne skal revidere regnskabet, og snarest efter regnskabsperiodens
udløb forelægge regnskabet for bestyrelsen med påtegning

 

§ 11
Bestyrelsen udpeger den eller de, der skal repræsentere foreningen udadtil i udvalg, komitéer
eller andre organer, hvortil foreningen etablerer kontakt.

 

§ 12
Foreningens avlsudvalg består af fem personer og sammensættes efter følgende procedure:
 Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer, der sidder for en to-årig periode og afgår
på skift, 1 pr. år.
 Generalforsamlingen vælger én suppleant for de to generalforsamlingsvalgte.
 Bestyrelsen udpeger, i forbindelse med konstituering, 2 af sine medlemmer.
 Foreningens sekretær er født medlem uden stemmeret.
 Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, til enhver tid afsætte et
generalforsamlingsvalgt medlem.
 Avlsudvalget konstituerer sig selv.

 

§ 13
Foreningens sekretariat fører medlemsprotokollen. På hvert bestyrelsesmøde fremlægges
protokollen med oplysninger om indtrådte og udtrådte medlemmer.

 

§ 14
Foreningen tilslutter sig efter behov: World Simmental (Fleckvieh) Association og European
Fleckvieh (Simmental) Association.

 

§ 15
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling eller simpelt flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst en måneds og højst 3 måneders mellemrum.

 

§ 16
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes med 2/3-dels majoritet på to – med
mindst én, højst 3 måneders mellemrum – afholdte generalforsamlinger.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i København den 17. juni 1975.
Ændret på generalforsamlingen 28. september 2002. Ændret på generalforsamlingen den 24.
september 2005. Ændret på generalforsamlingen 10. oktober 2009. Ændret på generalforsamling
17. oktober 2015.

 

Senest ændret på generalforsamlingen den 15. oktober 2016.
Dirigent: Torben Jensen
Bestyrelsen:

Formand Henning Hansen
Næstformand Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem Jane Buck
Bestyrelsesmedlem Mikael Hollænder
Bestyrelsesmedlem Frank Olesen

 
Oversæt
Nyheder
07.11.2019, Flotte annoncer i Simmental bladet
Vi har tidligere haft nogle flotte annoncer i vores blad. De pyntede, og jeg tror faktisk også at de virkede. ...
25.10.2019, Kalve til Tyrkiet
Kødkvægs tyrekalve købes til viderefedning i Tyrkiet. Renracet eller krydsning.
Fravænningskalve, gerne mellem 24 ...
15.10.2019, Nye krav til Aktive Avlsbesætninger
Tidligere på året vedtog Avlsforum for Dansk Kødkvæg nye krav til besætninger, som ønsker at
opnå prædikatet ”Akt ...
ALLE NYHEDER